Momenteel worden de resultaten verwerkt in een artikel. Indien wij meer informatie ter beschikking hebben, delen we deze op de website. 

Achtergrond – COVID-19 wordt in verband gebracht met verhoogde morbiditeit en mortaliteit bij niertransplantatie patiënten en patiënten met chronische nierziekte (CKD). Daarom zou een potentieel effectieve SARS-CoV-2-vaccinatie bij deze patiënten van groot klinisch belang zijn. SARS-CoV-2-vaccinatiestudies hebben tot dusver niertransplantatie ontvangers en patiënten met CKD echter uitgesloten.

Doel – Het beoordelen van de effectiviteit en veiligheid van COVID-19 vaccinatie bij patiënten met CKD4/5, dialyse patiënten en niertransplantatie patiënten in vergelijking met controles

Onderzoeksopzet – Prospectief multicenter multi-cohort studie.

Onderzoekspopulatie 

  • Patiënten CKD stadium G4-G5 (eGFR < 30 ml/min/1.73m2)
  • Dialyse – en niertransplantatiepatiënten.
  • Controles: partner, huisgenoot of ander familielid van deelnemende patiënt met eGFR > 45 ml/min * 1,73 m2 door CKD-EPI.

Primaire onderzoeksvariabelen/uitkomstmaten

Het primaire eindpunt is de op antilichamen gebaseerde immuunrespons op dag 28 na de tweede vaccinatie. Deelnemers worden geclassificeerd als responders of non-responders. De definitie van respons zal gebaseerd zijn op de meest recente beschikbare studie-gegevens .Het percentage responders van elk  patiëntencohort wordt vergeleken met het percentage responders in de controlegroep.

Secundaire onderzoeksvariabelen/uitkomstmaten

Secundaire eindpunten zijn onder meer de immuunrespons na 6 en 12 maanden en niveaus van SARS-CoV-2-specifieke T- en B-celresponsen. Veiligheid is een secundair eindpunt dat zal worden gerapporteerd in termen van het aantal lokale en systemische ongewenste voorvallen (AE’s) ingedeeld naar ernst.